Prezentare Generala

29 aprilie 2011

Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret Ilfov (D.J.S.T.) este un serviciu public deconcentrat al Autorit??ii Na?ionale pentru Sport ?i Tineret, cu personalitate juridic?, organizat în baza H.G. nr. 776/2010.

D.J.S.T. Ilfov asigur? implementarea la nivel jude?ean a strategiei ?i politicilor Guvernului în domeniile sportului ?i tineretului ?i îndepline?te urm?toarele atribu?ii specifice:

a. asigur? punerea în aplicare la nivelul jude?ului a strategiei ?i programelor Autorit??ii Na?ionale pentru Sport ?i Tineret în domeniile sportului ?i tineretului;

b. utilizeaz? centrele de agrement pentru tineret în scopul desf??ur?rii de activit??i recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii ?i tineret;

c. urm?re?te aplicarea ?i controlul respect?rii actelor normative din domeniile sportului ?i tineretului;

d. colaboreaz? cu celelalte institu?ii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administra?iei publice centrale, cu autorit??ile administra?iei publice locale, cu alte institu?ii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau str?ine;

e. organizeaz? ?i desf??oar? ac?iuni de ?i pentru tineret, ac?iuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne ?i interna?ionale, sportive ?i de agrement pentru tineri;

f. elaboreaz? calendarul anual de ac?iuni de sport ?i tineret proprii ?i în parteneriat ?i îl supun aprob?rii conducerii Autorit??ii Na?ionale pentru Sport ?i Tineret;

g. ac?ioneaz? în colaborare cu autorit??ile administra?iei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Autoritatea Na?ional? pentru Sport ?i Tineret ?i din alte fonduri, precum ?i pentru modernizarea ?i optimizarea serviciilor pentru sport ?i tineret;

h. asigur? sprijin de specialitate pentru realizarea de programe ?i proiecte de ?i pentru tineret, precum ?i pentru sport de c?tre institu?ii publice locale;

i. colaboreaz?, coopereaz? ?i dezvolt? parteneriate cu persoane fizice ?i juridice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului ?i tineretului;

i. ofer? informa?ii ?i acord? consiliere în domeniile sportului ?i tineretului;

j. organizeaz?, particip?, monitorizeaz? ?i evalueaz? ac?iunile în domeniile sportului ?i tineretului;

k. organizeaz? baza de date cu organiza?iile neguvernamentale de ?i pentru tineret din jude?;

l. organizeaz? tabere tematice, activit??i de recreere, seminarii, cursuri pentru educa?ia nonformal? pentru tineri si studen?i;

m. organizeaz? ?i implementeaz? programe cu caracter social pentru copii ?i tineri, cu prec?dere pentru cei defavoriza?i;

n. propun Autorit??ii Na?ionale pentru Sport ?i Tineret înfiin?area sau desfiin?area centrelor pentru tineret pe care le coordoneaz?, în vederea derul?rii activit??ilor de informare ?i consiliere pentru tineret;

o. finan?eaz? unele programe speciale pentru sportivi, sec?ii sau echipe din raza administrativ-teritorial?.

 

Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret Ilfov îndepline?te ?i atribu?iile prev?zute la art. 20 alin. (1) din Legea educa?iei fizice ?i sportului nr. 69/2000, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i alte atribu?ii stabilite prin regulamentele aprobate de Autoritatea Na?ional? pentru Sport si Tineret ?i prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

Comentariile sunt inchise.

Nou pe Blog

Hai la fotbal în weekend!

Vineri, 7 octombrie: Concordia Chiajna va disputa vineri, 7 octombrie, cu începere de la ora 19,00, în deplasare, o partid? amical? cu Petrolul Ploie?ti...

Read more »

Pasiune pentru fotbal

Campionatul de copii ?i juniori al municipiului Bucure?ti na?te viitori campioni. Micii fotbali?ti din jude?ul Ilfov sunt înscri?i în aceast? competi?ie a Asocia?iei Municipale...

Read more »

Ziua Mondial? a mersului pe jos

Pe 3 octombrie se s?rb?tore?te Ziua Mondial? a mersului pe jos. Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret Ilfov v-a provocat la mi?care! Am s?rb?torit...

Read more »

Parteneri - Linkuri

Lets doit Romania

Ultimele poze

turneu-rugby-tag-otopeni-29-aprilie-2011-b turneu-rugby-tag-otopeni-29-aprilie-2011-g turneu-rugby-tag-otopeni-29-aprilie-2011-f turneu-rugby-tag-otopeni-29-aprilie-2011-e